Regulamin Lato z kotem bilet

Regulamin Lato z kotem 2017. Odbierz bilet do kina.

Lato z kotem 2017
Regulamin promocji: „Odbierz bilet do kina ”


1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem promocji „Odbierz bilet do kina” (dalej „Promocja”) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000357290, NIP: PL 683-20-51-821, REGON: 121231071 (dalej „Organizator”). 1.2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
1.4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 19 czerwca 2017 roku do 23 grudnia 2017 roku („Okres Promocji”).
1.5. Promocją objęte są produkty Organizatora, oferowane pod marką Royal Canin, dla kotów dostępne w sprzedaży detalicznej na terytorium Polski, wymienione w pkt 1.6. poniżej, które są oznaczone naklejką z napisem „Kup karmę i odbierz bilet do kina” (z kodem promocyjnym na wewnętrznej stronie naklejki, dalej „Kod Promocyjny”) oraz zostały zakupione przez Uczestnika Promocji w Okresie Promocji (dalej „Produkty Promocyjne”).
1.6. Lista Produktów Promocyjnych jest zawarta w Załączniku 1 do Regulaminu.
1.7. Pula Produktów Promocyjnych w Promocji jest ograniczona i wynosi 40.500 sztuk.

2. Uczestnictwo w Promocji
2.1.Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, dokonujących zakupu Produktów Promocyjnych jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, pełnoletnich, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2.2. Uczestnikiem Promocji może być osoba, która: a) zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia, b) w okresie Promocji nabyła Produkt Promocyjny, i c) zgłosiła swój udział w Promocji zgodnie z Regulaminem.
2.3. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne.

3. Zasady Promocji:
3.1. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w Okresie Promocji nabył dowolny 1 (jeden) Produkt Promocyjny w sklepie detalicznym uprawniony jest do wymiany kodu promocyjnego na 1 (jeden) bilet na dowolny seans 2D w kinie z sieci kin działających pod szyldem Multikino na terenie całej Polski lub w kinie Silver Screen w Łodzi (dalej „Nagroda”), na zasadach określonych w Regulaminie i w regulaminie kina (tj. sieci kin Multikino lub Silver Screen). Regulamin znajduje się pod adresem: https://multikino.pl/pl/informacje/regulamin.
3.2. Uczestnik może wymienić Kod Promocyjny na bilet do dnia 23 grudnia 2017 r.
3.3. W celu otrzymania biletu do kina, Uczestnik powinien pokazać swój Kod Promocyjny w kasie kina, odpowiednio, Multikina lub Silver Screen.
3.4. Lista kin sieci Multikina i Silver Screen biorących udział w Promocji jest dostępna na stronie www.latozkotem.pl.

4. Postępowanie reklamacyjne
4.1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Promocji mailowo na następujący adres Organizatora: info@royalcanin.com w ciągu 30 dni od zajścia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, w każdym razie nie później niż do dnia 23 stycznia 2018 r.
4.2. Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko reklamującego, (ii) adres mailowy reklamującego do kontaktu, jak również (iii) dokładny opis reklamacji i wskazanie przyczyny reklamacji, oraz (iv) żądanie reklamującego.
4.3. Organizator rozpatrzy reklamację i przekaże swoją odpowiedź reklamującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4.4. Administratorem danych, które Uczestnik może przekazywać w związku z Promocją, jest Organizator. Administrator danych będzie przetwarzał przekazane mu dane w związku z Promocja, w tym w celu rozpatrzenia otrzymanych reklamacji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne (ale potrzebne jest do rozpatrzenia reklamacji).

5. Postanowienia końcowe
5.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji. O zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni w drodze zawiadomienia zamieszczonego na stronie W każdym razie, taka zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.
5.2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.royalcanin.pl/latozkotem.
5.3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.


Załącznik 1 do Regulaminu (w brzmieniu obowiązującym od dnia 30 czerwca 2017 r.):
Lista karm biorących udział w promocji
Lista karm dostępnych w Specjalistycznych Sklepach Zoologicznych biorących udział w promocji (promocją objęte są wszystkie poniższe karmy oklejone naklejką promocyjną o gramaturach w przedziale 2-10kg): Lista karm dostępnych w Zakładach Leczniczych Dla Zwierząt biorących udział w promocji (promocją objęte są wszystkie poniższe karmy oklejone naklejką promocyjną o gramaturach w przedziale 1,5-4,5kg):
 • Persian Kitten 2kg, 10kg
 • Persian Adult 2kg, 4kg, 10kg
 • British Shorthair Kitten 2kg, 10kg
 • British Shorthair Adult 2kg, 4kg, 10kg
 • Maine Coon Kitten 2kg, 4kg, 10kg
 • Maine Coon Audlt 2kg, 4kg, 10kg
 • Siamese Adult 2kg
 • Norwegian Forest Cat Adult 2kg, 10kg
 • Ragdolll Adult 2kg, 10kg
 • Bengal Adult 2kg, 10kg
 • Sphynx 2kg, 10kg
 • Light Weight Care 2kg, 3,5kg, 10kg
 • Hair & Skin Care 2kg, 4kg, 10kg
 • Hairball Care 2kg, 4kg, 10kg
 • Oral Care 1,5kg, 3,5kg, 8kg
 • Digestive Care 2kg, 4kg, 10kg
 • Urinary Care 2kg, 4kg, 10kg
 • Mother & Babycat 2kg, 4kg
 • Kitten 2kg, 4kg, 10kg
 • Kitten Sterilised 2kg, 4kg
 • Exigent Savour Sensation 2kg, 4kg, 10kg
 • Exigent Aromatic Attraction 2kg, 10kg
 • Exigent Protein Preference 2kg, 10kg
 • Sterilised 2kg, 4kg, 10kg
 • Sterilised Appetite Control 2kg, 4kg, 10kg
 • Sterilised 7+ 1,5kg, 3,5kg, 10kg
 • Sterilised 7+ Appetite Control 1,5kg, 3,5kg
 • Fit 2kg, 4kg, 10kg
 • Sensible 2kg, 4kg, 10kg
 • Indoor 2kg, 4kg, 10kg
 • Indoor Long Hair 2kg, 4kg, 10kg
 • Indoor Appetite Control 2kg
 • Outdoor 2kg, 4kg, 10kg
 • Ageing +12 2kg, 4kg
 • Ageing +12 Sterilised 2kg, 4kg
 • Urinary S/O
 • Urinary S/O High Dilution
 • Urinary S/O Moderate Calorie
 • Urinary S/O Olfacotry Attraction
 • Gastro Intestinal
 • Gastro Intestinal Moderate Calorie
 • Fibre Response
 • Diabetic
 • Obesity
 • Satiety
 • Mobility
 • Renal
 • Renal Special
 • Renal Select
 • Hepatic
 • Calm
 • Sensitivity Control
 • Hypoallergenic
 • Anallergenic
 • Weaning
 • Growth
 • Satiety balance
 • Young Male
 • Young Female
 • Skin Hairball
 • Skin Young Male
 • Skin Young Female
 • Senior Consult Stage 1
 • Senior Consult Stage 1 Balance
 • Senior Consult Stagge 2
 • Senior Consult Stage 2 High Calorie


Załącznik 1 do Regulaminu (w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 czerwca 2017 r.):
Lista karm biorących udział w promocji
Lista karm dostępnych w Specjalistycznych Sklepach Zoologicznych biorących udział w promocji (promocją objęte są wszystkie poniższe karmy oklejone naklejką promocyjną o gramaturach w przedziale 2-10kg): Lista karm dostępnych w Zakładach Leczniczych Dla Zwierząt biorących udział w promocji (promocją objęte są wszystkie poniższe karmy oklejone naklejką promocyjną o gramaturach w przedziale 2-10kg):
 • Persian Kitten 2kg, 10kg
 • Persian Adult 2kg, 4kg, 10kg
 • British Shorthair Kitten 2kg, 10kg
 • British Shorthair Adult 2kg, 4kg, 10kg
 • Maine Coon Kitten 2kg, 4kg, 10kg
 • Maine Coon Audlt 2kg, 4kg, 10kg
 • Siamese Adult 2kg
 • Norwegian Forest Cat Adult 2kg, 10kg
 • Ragdolll Adult 2kg, 10kg
 • Bengal Adult 2kg, 10kg
 • Sphynx 2kg, 10kg
 • Light Weight Care 2kg, 3,5kg, 10kg
 • Hair & Skin Care 2kg, 4kg, 10kg
 • Hairball Care 2kg, 4kg, 10kg
 • Oral Care 1,5kg, 3,5kg, 8kg
 • Digestive Care 2kg, 4kg, 10kg
 • Urinary Care 2kg, 4kg, 10kg
 • Mother & Babycat 2kg, 4kg
 • Kitten 2kg, 4kg, 10kg
 • Kitten Sterilised 2kg, 4kg
 • Exigent Savour Sensation 2kg, 4kg, 10kg
 • Exigent Aromatic Attraction 2kg, 10kg
 • Exigent Protein Preference 2kg, 10kg
 • Sterilised 2kg, 4kg, 10kg
 • Sterilised Appetite Control 2kg, 4kg, 10kg
 • Sterilised 7+ 1,5kg, 3,5kg, 10kg
 • Sterilised 7+ Appetite Control 1,5kg, 3,5kg
 • Fit 2kg, 4kg, 10kg
 • Sensible 2kg, 4kg, 10kg
 • Indoor 2kg, 4kg, 10kg
 • Indoor Long Hair 2kg, 4kg, 10kg
 • Indoor Appetite Control 2kg
 • Outdoor 2kg, 4kg, 10kg
 • Ageing +12 2kg, 4kg
 • Ageing +12 Sterilised 2kg, 4kg
 • Urinary S/O
 • Urinary S/O High Dilution
 • Urinary S/O Moderate Calorie
 • Urinary S/O Olfacotry Attraction
 • Gastro Intestinal
 • Gastro Intestinal Moderate Calorie
 • Fibre Response
 • Diabetic
 • Obesity
 • Satiety
 • Mobility
 • Renal
 • Renal Special
 • Renal Select
 • Hepatic
 • Calm
 • Sensitivity Control
 • Hypoallergenic
 • Anallergenic
 • Weaning
 • Growth
 • Satiety balance
 • Young Male
 • Young Female
 • Skin Hairball
 • Skin Young Male
 • Skin Young Female
 • Senior Consult Stage 1
 • Senior Consult Stage 1 Balance
 • Senior Consult Stagge 2
 • Senior Consult Stage 2 High Calorie