Regulamin_wyprawki_2018

Regulamin

§ 1.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki Programu dla konsumentów pod nazwą „Wyprawka 2018” (dalej: „Program”).
 
2. Organizatorem Programu jest Royal Canin Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, pod adresem: ul. Grabska 10, 32-005 Niepołomice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357290, NIP: 6832051821, o kapitale zakładowym 51 000,00 zł (dalej: „Organizator” lub „Royal Canin”).
 
3. Celem Programu jest promowanie Organizatora oraz produktów dla kotów i psów marki Royal Canin, oferowanych i dystrybuowanych przez Organizatora.
 
4. Program odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 31 marca 2019. Organizator może zdecydować o wcześniejszym zakończeniu Programu lub przedłużyć jego okres trwania na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.
 
5. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

§ 2.Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnikiem Programu (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w okresie trwania Programu w związku z nabyciem/odebraniem psa lub kota odebrały przygotowaną przez Royal Canin wyprawkę (dalej: „Wyprawka”) dla swojego zwierzęcia od:hodowcy będącego członkiem Klubu Top Hodowców Royal Canin lub Klubu Kotów Rasowych Royal Canin (dalej: „Hodowca”); lub Schroniska dla zwierząt bezdomnych wskazanego w Załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: „Schronisko”); lub fundacji, wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: „Fundacja”; Hodowca, Schronisko oraz Fundacja dalej łącznie jako „Podmiot”)
 
2. Lista Hodowców, którzy wydają Wyprawki, dostępna jest w serwisie internetowym Royal Canin, pod adresem URL: www.royalcanin.pl. Lista Schronisk oraz Fundacji, które wydają Wyprawki została zawarta w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zasady wydawania Wyprawek oraz informacje o ich składzie dostępne są u Podmiotów wydających Wyprawki.
 
3. W Programie nie mogą brać udziału Hodowcy, Schroniska oraz Fundacje, Organizator, ani ich pracownicy, ani członkowie najbliższej rodziny takiego pracownika. Przez „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w linii prostej, jak również osoby pozostające we wspólnym pożyciu albo w stosunku przysposobienia.
 
4. Uczestnictwo w Programie jest całkowicie dobrowolne.

§ 3.Zasady Programu

1. Programem objęte są karmy marki Royal Canin o gramaturze co najmniej 1,5 kg (dalej „Produkty Promocyjne”).
 
2. Program polega na tym, że Uczestnik, który w czasie trwania Programu nabędzie/odbierze od Podmiotu psa lub kota i otrzyma od Podmiotu Wyprawkę, może otrzymać – oprócz Wyprawki wydawanej przez Podmiot w momencie nabycia/odebrania psa lub kota – nagrodę od Organizatora w postaci kuponu promocyjnego o wartości 40 złotych brutto na zakup Produktów Promocyjnych (dalej: „ Pierwszy Kupon Promocyjny”) dostępnych w punktach sprzedaży, których lista umieszczona jest pod następującym adresem URL: https://kuponrc.pl/kupony/sklepy (dalej: „Punkt Sprzedaży”). Dodatkowo, po realizacji Pierwszego Kuponu Promocyjnego zgodnie z Regulaminem, Uczestnik może otrzymać od Organizatora dodatkową nagrodę w postaci kuponu promocyjnego o wartości 20 złotych brutto na zakup Produktów Promocyjnych dostępnych w Punktach Sprzedaży („Drugi Kupon Promocyjny”). Pierwszy Kupon Promocyjny oraz Drugi Kupon Promocyjny zawierają unikalne kody promocyjne (dalej odpowiednio: „Pierwszy Kod Promocyjny” oraz „Drugi Kod Promocyjny”).
 
3. Aby zgłosić swój udział w Programie oraz otrzymać Pierwszy Kupon Promocyjny , Uczestnik powinien:
 
  • w czasie trwania Programu nabyć/ odebrać od Podmiotu kota lub psa;
 
  • w czasie trwania Programu odebrać od Podmiotu Wyprawkę;
 
  • w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania Wyprawki, wysłać do Organizatora SMSa z unikalnym kodem oraz adresem e-mailowym Uczestnika (dalej: „E-mail Uczestnika”). Numer telefonu Organizatora, pod który Uczestnik powinien wysłać ww. SMSa (dalej: „SMS”) oraz ww. unikalny kod są wskazane na naklejce promocyjnej znajdującej się na Wyprawce otrzymanej od Podmiotu. Koszt wysłania SMS według standardowej stawki operatora, z którego korzysta Uczestnik.
 
4. W terminie do jednego dnia roboczego od dnia otrzymania przez Organizatora SMSa, Organizator prześle Uczestnikowi (i) Pierwszy Kod Promocyjny, na numer telefonu Uczestnika, z którego Uczestnik wysłał SMSa („Numer Telefonu Uczestnika”); oraz dodatkowo (ii) Pierwszy Kupon Promocyjny zawierający ww. Pierwszy Kod Promocyjny na adres E-mail Uczestnika. Uczestnik może zrealizować Pierwszy Kupon Promocyjny w Punkcie Sprzedaży w terminie dwóch miesięcy od dnia jego otrzymania od Organizatora (dalej: „Okres Ważności Pierwszego Kuponu Promocyjnego”) zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Regulaminu. W terminie od 1 do 3 tygodni przed upływem Okresu Ważności Kuponu Pierwszego Kuponu Promocyjnego, jeżeli do tego czasu Pierwszy Kupon Promocyjny nie zostanie zrealizowany, Organizator może wysłać na adres E-mail Uczestnika oraz Numer Telefonu Uczestnika przypomnienie, że Pierwszy Kupon Promocyjny nie został jeszcze zrealizowany przez danego Uczestnika oraz, że zbliża się termin zakończenia Okresu Ważności Kuponu Pierwszego Kuponu Promocyjnego.
 
5. W celu otrzymania Drugiego Kuponu Promocyjnego, Uczestnik powinien:
 
  • spełnić warunki do otrzymania Pierwszego Kuponu Promocyjnego, o których mowa w punktach 3.1.- 3.3 powyżej;
 
  • zrealizować Pierwszy Kupon Promocyjny na zasadach określonych w Regulaminie w Okresie Ważności Pierwszego Kuponu Promocyjnego.
 
6. W terminie do 24 godzin od dnia zrealizowania przez Uczestnika Pierwszego Kuponu Promocyjnego na zasadach określonych w Regulaminie, Organizator prześle Uczestnikowi (i) Drugi Kod Promocyjny na Numer Telefonu Uczestnika; oraz dodatkowo (ii) Drugi Kupon Promocyjny zawierający ww. Drugi Kod Promocyjny na adres E-mail Uczestnika. Uczestnik może zrealizować Drugi Kupon Promocyjny w Punkcie Sprzedaży w terminie do 31 dni od dnia jego otrzymania od Organizatora (dalej: „Okres Ważności Drugiego Kuponu Promocyjnego”) zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Regulaminu. W terminie od 1 do 3 tygodni przed upływem Okresu Ważności Drugiego Kuponu Promocyjnego, jeżeli do tego czasu Drugi Kupon Promocyjny nie zostanie zrealizowany, Organizator może wysłać na adres E-mail Uczestnika oraz Numer Telefonu Uczestnika przypomnienie, że Drugi Kupon Promocyjny nie został jeszcze zrealizowany przez danego Uczestnika oraz, że zbliża się termin zakończenia Okresu Ważności Drugiego Kuponu Promocyjnego.
 
7. Wartość Pierwszego Kuponu Promocyjnego jak i Drugiego Kuponu Promocyjnego jest wartością, o jaką zostanie pomniejszona ustalona samodzielnie przez Punkt Sprzedaży kwota do zapłaty przy zakupie Produktów Promocyjnych przez Uczestnika. Organizator w żaden sposób nie ingeruje w wysokość cen sprzedaży Produktów Promocyjnych stosowanych przez Punkty Sprzedaży. Punkty Sprzedaży samodzielnie i indywidualnie określają ceny odsprzedaży Produktów Promocyjnych.
 
8. Każdy z Kuponów może zostać wykorzystany tylko jeden raz w ramach Programu.
 
9. W ramach Programu jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Pierwszy Kupon Promocyjny  oraz tylko jeden Drugi Kupon Promocyjny. Numer telefonu komórkowego, z którego zostanie wysłany SMS, o którym mowa w punkcie 3.3 Regulaminu, może zostać wykorzystany na potrzeby zgłoszenia udziału Uczestnika w Programie tylko jeden raz.  Oznacza to, że w przypadku, gdy Organizator w ramach Programu otrzyma kolejnego SMS z tego samego numeru telefonu komórkowego, to nie uwzględni takiego SMS i w konsekwencji nie przyzna nagrody Uczestnikowi, który wysłał ww. SMSa.

§ 4.Zasady realizacji Kuponów (Kodów).

1. W celu zrealizowania Pierwszego Kuponu Promocyjnego oraz Drugiego Kuponu Promocyjnego (Pierwszy Kupon Promocyjny oraz Drugi Kupon Promocyjny dalej również jako: „Kupon”) Uczestnik podaje w Punkcie Sprzedaży przed dokonaniem płatności za Produkt Promocyjny  (przy którym ma zostać użyty Kupon) numer odpowiednio Pierwszego Kodu Promocyjnego lub Drugiego Kodu Promocyjnego (Pierwszy Kod Promocyjny oraz Drugi Kod Promocyjny dalej również jako „Kod”), który został przesłany na Numer Telefonu Uczestnika oraz dodatkowo umieszczony na Kuponie przesłanym przez Organizatora na adres E-mail Uczestnika. Dla uniknięcia wątpliwości, w celu realizacji Kuponu, nie jest konieczne okazanie Kuponu  w Punkcie Sprzedaży, lecz wystarczające jest podanie ww. Kodu.
 
2. Punkt Sprzedaży weryfikuje Kody w systemie informatycznym Programu. System informatyczny Programu wyświetla komunikat zwrotny informujący, czy dany Kod jest ważny i czy może zostać wykorzystany przy zakupie Produktu Promocyjnego.
 
3. W razie pozytywnej weryfikacji Kodu, Punkt Sprzedaży pomniejsza cenę do zapłaty za Produkt  Promocyjny (ustaloną samodzielnie przez Punkt Sprzedaży) o wartość 40 złotych brutto (w przypadku Pierwszego Kodu Promocyjnego) lub o wartość 20 złotych brutto (w przypadku Drugiego Kodu Promocyjnego).
 
4. Punkt Sprzedaży nie wykorzysta Kodu w razie jego negatywnej weryfikacji. Negatywna weryfikacja w systemie informatycznym Programu następuje wtedy, gdy Kod jest nieważny (tj. upłynął Okres Ważności Pierwszego Kuponu Promocyjnego lub Okres ważności Drugiego Kuponu Promocyjnego) lub gdy Kod  został już wykorzystany w ramach Programu.
 
5. Kupon (Kod) nie podlega wymianie na równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.
 
6. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Kuponów na osoby trzecie.

§ 5.Okres trwania Programu

1. Organizator może zdecydować o wcześniejszym zakończeniu Programu lub przedłużyć jego okres trwania. Informacja o przedłużeniu lub skróceniu okresu trwania Programu zostanie ogłoszona przez Organizatora na następującej stronie internetowej: https://royalcanin.pl/Regulamin_wyprawki_2018  na co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed datą zakończenia Programu, oraz wysłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w SMS, o którym mowa w paragrafie 3.3. Regulaminu. Skrócenie okresu trwania Programu nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników. Informacja o zakończeniu Programu będzie również dostępna u Podmiotów współpracujących z Organizatorem w ramach Programu.

§ 6.Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu, Uczestnicy winni zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora, tj. Royal Canin Dystrybucja Sp. z o. o., ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice, nie później niż do dnia [do uzupełnienia przez SKS, po ustaleniu okresu trwania programu]. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Dodatkowo, reklamacje dotyczące przeprowadzenia Programu, Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na następujący adres: info.pol@royalcanin.com.
 
2. Reklamacja powinna zawierać: (i) imię, nazwisko, (ii) adres korespondencyjny, jak również (iii) dokładny opis i powód reklamacji oraz (iv) żądanie osoby składającej reklamację. Reklamacje powinny być zgłaszane z dopiskiem: „Wyprawki 2018”.
 
3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 7.Dane osobowe

1. Administratorem danych Uczestników podanych w celu wzięcia udziału w Programie jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Grabska 10 (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Administratora na potrzeby realizacji Programu, w tym przyznawania Uczestnikowi nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 
2. Przetwarzanie danych osobowych dla celu wskazanego powyżej jest zgodne z prawem, bo jest niezbędne do wykonania zobowiązań Administratora w stosunku do Uczestnika wynikających z Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest przetwarzanie w celu realizacji umowy o treści zawartej w Regulaminie, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Programu , w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do Nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).
4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczność ich podania wynika z Regulaminu, a odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Programie.
 
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z Administratorem (np. spółki dominujące i zależne), które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
 
6. Na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa, Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Programie, przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do żądania ich przeniesienia.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8.Postanowienia końcowe

1. Program podlega przepisom prawa polskiego.
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, jak i zmieniony Regulamin, zostanie ogłoszona przez Organizatora na następującej stronie internetowej: https://royalcanin.pl/Regulamin_wyprawki_2018 oraz wysłana na E-mail Uczestnika. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.
 
3. Regulamin Programu dostępny jest w wersji elektronicznej do nieodpłatnego pobrania na urządzenie końcowe Uczestnika na następującej stronie internetowej: https://royalcanin.pl/Regulamin_wyprawki_2018 w formacie PDF. Regulamin udostępniany jest również w siedzibie Organizatora.